O nadaci

Statut nadace

I.  Úvodní ustanovení
II.  Cíle Nadace
III.  Zdroje Nadace a způsob použití prostředků Nadace
IV.  Orgány Nadace
V.  Správní rada
VI.  Vědecká rada
VII.  Jednatel/ředitel
VIII.  Zrušení a zánik Nadace

  I. Úvodní ustanovení

 1. Zakladatelé:
  Doc. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
  bytem Na trati 91, 770 00 Olomouc
  narozen 9. 12. 1951
  MUDr. Marián Hajdúch
  narozen 16. 11. 1969
  bytem I. P. Pavlova 19, 772 00 Olomouc

   

 2. zřizují nadaci s názvem "NADACE PRO VÝZKUM RAKOVINY"
  Sídlo Nadace je Olomouc, Puškinova 6, PSČ 775 20, Česká republika


  II. Cíle Nadace

 1. Cílem Nadace je:
  1. Podpora výzkumu a vývoje v oblasti nádorových nemocí a biomedicíny, včetně poskytování finančních prostředků na pořízení technických prostředků a přímých či nepřímých nákladů výzkumu a vývoje.
  2. Financování programů zaměřených na primární nebo sekundární prevenci zhoubných novotvarů a jiných závažných civilizačních nemocí v české populaci.
  3. Financování projektů a činnosti v oblasti výchovy a dalšího vzdělávání odborníků týkající se přímo, či nepřímo problematiky zhoubných nemocí.
  4. Poskytování stipendií a mzdových fondů pro studenty a odborníky řešící přímo či nepřímo onkologické anebo biomedicínské projekty.
  5. Poskytování finančních prostředků na zřizování standardních i nestandardních zdravotnických a vědecko-výzkumných zařízení, včetně financování jejich vybavení, provozu a rozvoje.
  6. Financování a zprostředkovávání specializovaných vyšetření, léčby a léčebných pobytů nemocných v České republice i v zahraničí.


  III. Zdroje Nadace a způsob použití prostředků Nadace

 1. Hlavními zdroji Nadace jsou:

   

  1. Dobrovolné příspěvky, dary a závěti právnických a fyzických osob, tuzemských i zahraničních
  2. Výtěžky účelových akcí a veřejných sbírek
  3. Výnosy majetku Nadace
  4. Výtěžky z pořádání konferencí, sjezdů a školících akcí
 2. Nadace používá finanční a jiné prostředky v souladu s cíli Nadace (článek II. statutu)

   

 3. Nadace může poskytnout podporu z prostředků Nadace fyzickým nebo právnickým osobám. Podporu nelze poskytnou členům správní rady nebo zaměstnancům Nadace.

   

 4. Podpora může být přidělena na základě písemné žádosti. V případě potřeby může správní nebo vědecká rada Nadace požádat o doplnění žádosti nebo zajistit vyjádření externího posuzovatele. O poskytnutí podpory rozhoduje:

   

  1. jednate/ředitel na základě schválení vědeckou radou u podpory jejíž hodnota nepřesahuje 250 000,- Kč.
  2. správní rada na základě schválení vědeckou radou ve všech ostatních případech.
 5. Prostředky poskytnuté nadací jsou účelově vázány v souladu s dohodou, kterou je Nadace povinna uzavřít s jejich konkrétním uživatelem, bez ohledu je-li uživatel fyzickou nebo právnickou osobou. Ten komu byly prostředky z Nadace poskytnuty je povinen použít je podle stanovených podmínek, jinak mohou správci Nadace požadovat jejich vrácení nebo náhradu.

   

 6. Vědecká rada Nadace má právo kontrolovat realizaci podpořených projektů.

   

 7. K pokrytí nákladů spojených s činností, prezentací a reklamou vlastní Nadace lze použít získaných prostředků do maximální výše 20%.


  IV. Orgány Nadace

 1. Orgány Nadace jsou:
  1. správní rada
  2. vědecká rada
  3. jednatel/ředitel


  V. Správní rada

 1. Nejvyšším orgánem Nadace je správní rada. Správní rada má nejméně 5 členů.
 2. Členy první správní rady jmenují zakladatelé, jinak členství ve správní radě vzniká volbou. Volbu provedou členové správní rady
 3. Návrhy na členy správní rady předkládají členové správní rady a vědecké rady Nadace..
 4. pokud počet členů správní rady poklesne pod minimum uvedené v odst. 1., zvolí správní rada nové členy na uvolněná místa na svém nejbližším jednání. Členem správní rady Nadace nemůže být člen vědecké rady Nadace, jednatel/ředitel a osoba, která je v pracovně právním vztahu k nadaci.
 5. Členství ve správní radě zaniká:
  1. rezignací
  2. úmrtím
  3. odvoláním
 6. O odvolání člena správní rady rozhoduje správní rada hlasováním na návrh člena správní nebo vědecké rady.
 7. Správní rada zejména:
  1. rozhoduje o organizačních věcech Nadace, týkající se zejména statutu, cílů a finančních záležitostí Nadace
  2. schvaluje výroční zprávu Nadace včetně roční účetní uzávěrky
  3. jmenuje o odvolává jednatele a v případě potřeby také na dobu určitou zástupce jednatele.
  4. rozhoduje o zrušení Nadace
 8. Správní rada rozhoduje o poskytnutí podpory jejíž hodnota přesahuje 250 000,- Kč. Poskytnutí podpory je vázáno na schválení odborné a obsahové části žádosti vědeckou radou Nadace.
 9. Při rozhodování správní rady má každý člen Nadace jeden hlas.
 10. Správní rada rozhoduje o změnách statutu, zrušení a sloučení Nadace na základě souhlasu všech členů správní rady. O odvolání členů správní rady a jednatele rozhoduje správní rada Nadace dvoutřetinovou většinou všech hlasů všech členů rady, o volbě nových členů nadpoloviční většinou všech členů. V ostatních věcech je správní rada usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů.
 11. Správní rada se schází nejméně třikrát ročně. Správní radu svolává jednatel Nadace nebo vědecká rada.


  VI. Vědecká rada

 1. Vědecká rada je kontrolní a poradním orgánem Nadace.
 2. Vědecká rada má minimálně 5 členů. Členem vědecké rady nemůže být člen správní rady ani jednatel Nadace nebo osoba, která je v pracovněprávním vztahu k Nadaci.
 3. První členy vědecké rady jmenují zakladatelé. Jinak členství ve vědecké radě vzniká volbou. Volbu provedou členové vědecké rady.
 4. Návrhy na členy vědecké rady předkládají členové vědecké rady a členové správní rady.
 5. Členství ve vědecké radě zaniká:
  1. odvoláním
  2. rezignací
  3. úmrtím
 6. O odvolání člena vědecké rady rozhoduje vědecká rada hlasováním na návrh člena vědecké rady nebo člena správní rady.
 7. Vědecká rada:
  1. určuje priority grantové politiky Nadace
  2. hodnotí a schvaluje odbornou a obsahovou část žádostí o podporu
  3. v případě potřeby může kontrolovat průběh projektů podpořených Nadací
  4. dohlíží na dodržování statutu Nadace a obecně závazných právních norem.
 8. Při posuzování odborné a obsahové části žádostí o podporu rozhoduje vědecká rada nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů vědecké rady. Nemůže-li se člen vědecké rady zasedání zúčastnit, má právo předem podat jednoznačné písemné vyjádření k posuzované žádosti. Takové vyjádření se při hlasování počítá jako jeden hlas.
 9. Vědecká rada rozhoduje o odvolání členů vědecké rady dvoutřetinovou většinou všech hlasů všech členů rady, o volbě nových členů nadpoloviční většinou všech členů. V ostatních věcech je vědecká rada usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů.
 10. Členové vědecké rady mají právo se účastnit zasedání správní rady.
 11. Vědecká rada je oprávněna svolat mimořádné zasedání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Nadace.


  VII. Jednatel/ředitel

 1. Jednatel/ředitel je výkonným orgánem Nadace a jejím statutárním zástupcem.
 2. První jednatel/ředitel je po založení Nadace jmenován zakladateli. Dále je jednatel/ředitel jmenován a odvoláván správní radou. V případě potřeby může správní rada na dobu určitou jmenovat zástupce jednatele/ředitele, který má stejné pravomoci jako jednatel.
 3. Jednatel/ředitel se účastní všech zasedání správní a vědecké rady.
 4. Jednatel/ředitel jedná navenek jménem Nadace v rozsahu svěřeném mu správní radou.
 5. Jednatel/ředitel zejména:
  1. odpovídá za praktickou realizaci činností Nadace
  2. obsahově připravuje jednání správní rady a vědecké rady Nadace
  3. zpracovává výroční zprávu Nadace
  4. uzavírá a rozvazuje smlouvy s pracovníky Nadace.
 6. Jednatel/ředitel rozhoduje o udělení podpory žádostí schválených vědeckou radou jejichž hodnota nepřesahuje 250 000,- Kč.
 7. Jednatel/ředitel uzavírá s žadatelem smlouvu o podpoře vybraného projektu.
 8. Jednatel/ředitel podpisuje finanční částky do 10 000,- Kč. U částek vyšších je nutná spolusignace některého z členů správní rady Nadace.


  VIII. Zrušení a zánik Nadace

 1. Nadace je zřizována na dobu neurčitou od data její registrace Okresním úřadem v Olomouci.
 2. Nadace zaniká:
  1. dnem rozhodnutí správní rady o zániku Nadace.
  2. sloučením s jinou nadací
  3. vyhlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku.
 3. Po zrušení Nadace se provede její likvidace. Prostředky Nadace budou převedeny na peněžní prostředky a po vypořádání závazků účelně vynaloženy v souladu s cíly Nadace.

V Olomouci, dne 1. září 1997

Zakladatelé

Doc. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. MUDr. Marián Hajdúch

Rakovina věc veřejná
Nadace pro výzkum rakoviny 
Dětská klinika Fakultní nemocnice v Olomouci
Puškinova 6
775 20 Olomouc

Tel.: +420 777341150
e-mail: grmolenska@vecverejna.cz

IČO: 25832026
Č.ú: 19-1093910277/0100

Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny / webdesign Studio R3D