O nadaci

2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA  za období od 1.1. 2010 do 31.12.  2010
Nadace Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny

Slovo na úvod
Nemoc si nevybírá, vy si vybrat můžete…..

Posláním nadace je podpora těchto oblastí :

- výzkum a vývoj protinádorových léčiv
- prediktivní a experimentální onkologie
- diagnostika a léčba maligních nádorů
- výchova a další vzdělávání odborníků (postgraduální studium)
- pomoc hemato-onkologicky nemocným dětem, úzká spolupráce se Sdružením ŠANCE
- šíření informací o problematice nádorových onemocnění, prevence a propagace zdravého životního stylu
- publikační činnost

Speciální poděkování patří patronce nadace Vlaďce Erbové, Janu Saudkovi, Pavle Hodkové, Janu Musilovi, Nadě Urbánkové, Tomáši Řepkovi, Petru Koukalovi a Norbertovi Peticzkému. Děkujeme mockrát.


Cíle nadace :
Vývoj nových protinádorových léčiv

Protinádorová léčiva patří mezi nejdůležitější součásti léčebných protokolů nemocných s maligním onemocněním. Přes úspěchy dosažené jejich použitím v klinické praxi, zůstávají výsledky protinádorové léčby nadále neuspokojivé a vyžadují aktivní přístup ze strany lékařů a vědeckých pracovníků při hledání nových preparátů s novými mechanismy účinku, menší toxicitou a schopností odolávat mechanismům odpovědným za navození rezistence nádoru na cytostatika. Naše úsilí je v tomto směru zaměřeno jednak na vývoj léčiv s novým mechanismem účinku (inhibitory cyklin-dependentních kináz, deriváty kyseliny betulinové, některé fytochemikálie s protinádorovým účinkem), na zlepšování struktury a biologických vlastností známých cytostatik (deriváty taxanů) a také na vývoj léčebných postupů založených na imunoterapii s využitím synteticky modifikovaných nádorových antigenů ve formě protinádorových vakcín.
Bližší a aktuální informace o činnosti laboratoře naleznete na stránkách www.lem-olomouc.cz
 
Správní rada nadace

• Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. (předseda správní rady)
přednosta Kliniky Dětského lékařství LF UP a Fakultní nemocnice (FN) v Olomouci
 
• Doc. MUDr. Marián Hajdúch, CSc. (člen správní rady)
vedoucí Laboratoře experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN v Olomouci
 
• Prof. ing. Miroslav Strnad, CSc. (člen správní rady)
vedoucí Laboratoře růstových regulátorů, Přírodovědecká fakulta UP a Ústav experimentální botaniky AV ČR v Olomouci
 
• Doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D. (člen správní rady)
vedoucí DNA laboratoře, vědecký pracovník 
• RNDr. Radek Trojanec, Ph.D. (člen správní rady)
vedoucí cytogenetické laboratoře, vědecký pracovník
• MUDr. Petr Džubák, Ph.D. (člen správní rady)
vedoucí laboratoře buněčné biologie, vědecký pracovník

• Renata Hilšer Grmolenská
ředitelka nadace
• Martina Husková
tisková mluvčí nadace
 
Finanční zpráva ( v celých tisících Kc )

k 31.12.2010
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU
Výkaz zisku a ztráty
podle Prílohy c. 2
vyhlášky c. 504/2002 Sb
Cinnosti hlavní
Oznacení Hospodárská
A. Náklady
I. Spotrebované nákupy celkem    88
II. Služby celkem       828
III. Osobní náklady celkem     15
IV. Dane a poplatky celkem       2
V. Ostatní náklady celkem      226
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem  376
VII. Poskytnuté príspevky celkem
VIII. Dan z príjmu celkem
Náklady celkem       1 535
B. Výnosy 11
I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem    516
II. Zmena stavu vnitroorganizacních zásob celkem
III. Aktivace celkem
IV. Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku, zúctování rezerv a
opravných položek celkem
V.
VI. Prijaté príspevky celkem      630
VII. Provozní dotace celkem 18
Výnosy celkem       1 146
C. Výsledek hospodarení pred zdanením    389
D. Výsledek hospodarení po zdanení     389

k 31.12.2010
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU
Výkaz zisku a ztráty
podle Prílohy c. 2
vyhlášky c. 504/2002 Sb
Cinnosti hlavní

Oznacení Hospodárská
A. Náklady 1
I. Spotrebované nákupy celkem     88
II. Služby celkem       828
III. Osobní náklady celkem     15
IV. Dane a poplatky celkem    2
V. Ostatní náklady celkem      226
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem    376
VII. Poskytnuté príspevky celkem
VIII. Dan z príjmu celkem
Náklady celkem       1 535
B. Výnosy 11
I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem    516
II. Zmena stavu vnitroorganizacních zásob celkem
III. Aktivace celkem
IV. Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku, zúctování rezerv a
opravných položek celkem
V.
VI. Prijaté príspevky celkem      630
VII. Provozní dotace celkem
Výnosy celkem      1 146
C. Výsledek hospodarení pred zdanením    -389
D. Výsledek hospodarení po zdanení     -389

Vědecké aktivity Laboratoře experimentální medicíny – kam putovaly získané finanční prostředky


Nové vědecké centrum "BIOMEDREGB" Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje“ - nový projekt Doc. Hajdúcha. V Olomouci vznikne špičkové vědecké centrum s názvem BIOMEDREG, kde se bude soustředit výzkum nádorových a infekčních onemocnění. Vedoucím celého projektu pod názvem: Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje je doc. MUDr. Marián Hajdúch, PhD., zakladatel a člen správní rady nadace Rakovina věc veřejná.
Je to bezesporu jeden z největších a nejvýznamnějších projektů v zemi v oblasti vědy a výzkumu. V Olomouci vyroste nový odborný ústav, kam se soustředí výzkum nádorových a infekčních onemocnění,“ uvedl rektor Univerzity Palackého Miroslav Mašláň.
Chceme se zaměřit na léčbu i méně častých nádorových onemocnění, která se vyskytují velmi řídce. Tito pacienti trpí úplně stejně a my jim ve spolupráci několika týmů budeme schopni lépe pomoci,“ nastínil šéf týmu Marián Hajdúch.
Více informací o tomto unikátním projektu najdete na: www.biomedreg.eu

Projekt v Laboratoři experimentální medicíny, který v roce 2010 nadace finančně spolufinancovala – „Posílení výzkumné infrastruktury pro individualizaci léčby chronicky nemocných dětí“.
Cílem našeho projektu je zlepšení výzkumné infrastruktury a následně zdravotního stavu dětí s astmatem, nespecifickými střevními záněty a poruchami autoimunity. Díky možnosti nákupu přístrojového vybavení, zaškolení personálu a zavedení metodických postupů bychom rádi zlepšili stav poznání mechanismů optimalizace terapie na základě genomické a expresní analýzy.

V roce 2010 nadace opět podporovala výzkumné pobyty postgraduálních zahraničních studentů při realizaci projektů v Laboratoři experimentální medicíny – konkrétně podpora lékaře Mgr. Madhusudhan Kollareddy Reddy a lékařky Mgr. Khushboo Agrawal.

Zakoupení vlastního IT vybavení určení pro vědecký tým Laboratoře experimentální medicíny.

Pokračování ve spolupráci se zájmovým sdružením právnických osob - inovačního klastru "MedChemBio", do kterého nadace vstoupila v roce 2009. Laboratoř MedChemBio poskytuje služby v oblasti kontroly jakosti léčivých přípravků, účinných látek, výchozích surovin a meziproduktů.
Laboratoř disponuje povolením Ministerstva zdravotnictví ČR pro zacházení s prekursory návykových látek. Více o společných projektech MedChemBio najdete na: www.medchembio.cz

Benefiční veřejné aktivity v roce 2010

Tisková konference v hotelu Jalta
Dne 21. ledna 2010 se uskutečnila tisková konference v hotelu Jalta na Václavském náměstí v Praze, za účasti tváří a patronů nadace Rakovina věc veřejná.
Na tiskové konferenci budou odprezentovány všechny projekty a benefiční akce, které nadace bude pořádat v roce 2010, včetně nového "Milionového projektu".
Tiskové konference se zúčastnili Prof. Vladimír Mihál, Doc. Marián Hajdúch, , mluvčí nadace Martina Husková a tváře nadace - Václav Krejčík, Vlaďka Erbová, Honza Musil, Olga Šípková, Jiřina Tauchmanová. Více informací o unikátním projektu najdete na www.milionovyprojekt.cz

Kniha známých osobností Radovana Janouschka
Kniha známých osobností v portrétech
Fotograf Radovan Janouschek připravuje nový projekt, knihu známých osobností v portrétech. Tato kniha má být věnována osobnostem s různým zaměřením - zpěváci, herci, vědci, sportovci, lékaři, malíři... zkrátka všem těm, kteří obohacují naše životy. Kniha portrétů bude vlastně takové poděkování za jejich dosavadní práci. Zároveň by ale kniha měla mít daleko větší význam. Proto se fotograf Radovan Janouschek rozhodl výtěžek z knihy věnovat na dobročinné účely, a to na výzkum a léčbu rakoviny.
Jsme velmi potěšeni, že si vybral naši nadaci Rakovina věc veřejná a budeme se těšit na charitativní akci, která bude spojena s křtem této knihy osobností. O přesném datu akce Vás budeme informovat.
Více informací o projektu knihy osobností, jejím autorovi i jeho další práci najdete na: www.janouschek.com

Benefiční koncert Pavla Šporcla v Brně
Dne 18.3. 2010 se konal benefiční koncert houslisty Pavla Šporcla
Dne 18. března 2010 pořádala  Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny benefiční koncert houslisty Pavla Šporcla. Koncert se konal v Besedním domě v Brně, v 19 hodin a houslový virtuoz v něm zahrál skladby známých hudebních mistrů.
Na benefiční koncert Pavla Šporcla nadace RVV srdečně zvala všechny zájemce a posluchače klasické hudby, kteří si chtěli dopřát jedinečný umělecký zážitek a zároveň jim není lhostejný osud mnoha dětí, které svádějí svůj boj s leukémií. Návštěvou koncertu a zakoupením vstupenky v hodnotě 350,- Kč jste dali těmto dětem šanci i vy.
Uvítáme rovněž nové partnery a sponzory, kteří mají možnosti a prostředky, jak podpořit výzkum léčby rakoviny. Všem stávajícím i novým partnerům Nadace RVV děkuje za jejich zájem a podporu.
Děkujeme.

Kalendář 2010
Nadace již třetím rokem nabízela kalendář, jehož výtěžek byl věnován na výzkum rakoviny.
Kalendář nadace Rakovina věc veřejná – Duše Země 2010
Kalendář nafotily finalistky soutěže České MISS, včetně České MISS 2009 Ivety Lutovské. Dívky oblékla návrhářka: Jiřina Tauchmanová. Finalistky nalíčily vizážistky z Mary Kay a fotilo se ve studiu 55 v Praze.

Cvičební turné Powejóga s Vaškem Krejčíkem
Leden - prosinec 2010 opět proběhla cvičební tour s Vaškem Krejčíkem ve prospěch nadace Rakovina věc veřejná.
Od ledna do prosince 2010  opět proběhla  cvičební tour Powerjóga Vaška Krejčíka, který věnoval  z každého vstupu 10,- Kč na konto nadace Rakovina věc veřejná. Dále se rozhodl věnovat 10,- Kč z každého nákupu z internetového obchodu, který najdete na: www.energyobchod.cz . Děkujeme.
Vašek Krejčík má možnost působit na lidi v oblasti zdravého životního stylu a rozhodl se ze svého vnitřního přesvědčení pomoci nadace tento zdravý styl propagovat.. Již v roce 2009 začal s nadací spolupracovat na akci "Zacvičme proti rakovině". Více informací o jeho aktivitách najdete na www.vasekkrejcik.cz

Vernisáž výstavy fotografií
Slavnostní vernisáž výstavy fotografií Pavly Hodkové za podpory fotografa Jana Saudka dne 19. března 2010 v pražském Palladiu.
"Myslím na všechny a vím, že až jednou budou zvonit zvony po celém světe, bude to den, kdy byl vynalezen Lék na rakovinu." Jan Saudek
Touto citací jsme zvali všechny na exklusivní výstavu fotografií Pavly Hodkové za podpory Jana Saudka, jejíž výtěžek byl věnován právě na výzkum léku proti rakovině.
Vernisáž se uskutečnila  19.3. 2010 od 18 hod. v pražském Palladiu.
Tváří této výstavy byl Jan Saudek.
Výstava byla putovní a postupně ji návštěvníci mohli shlédnout v Praze 19.3. do 20.5., Brně 22.5. – 29.7., Zlíně 30.7. – 30.9. a Olomouci 1.10. – 30.11 .
Nadace rakovina věc veřejná by touto cestou ráda poděkovala všem partnerům, kteří výstavu podpořili.

Benefiční koncert Pavla Šporcla v Brně
Dne 18. října 2010 se uskutečnil benefiční koncert houslisty Pavla Šporcla v Besedním domě v Brně.
Ve čtvrtek 18.3 se v Brně v Besedním Nadadomě konal benefiční koncert Pavla Šporcla. Tuto významnou společenskou událost pořádala nadace Rakovina věc veřejná – Nadace pro výzkum rakoviny pod záštitou primátora statutárního města Brna pana Romana Onderky. Průvodcem večera byl moderátor Jan Musil, který také tento důležitý projekt podpořil a pozval na pódium houslového virtuoze Pavla Šporcla. V závěru koncertu pak vyzdvihl houslové umění Pavla Šporcla a poděkoval všem divákům a návštěvníkům za účast.
.
Před vyprodaným sálem věnoval tento večer Pavel Šporcl skladateli Paganninimu "Pocta Paganninimu" a na závěr koncertu předal společně s panem primátorem šek v hodnotě 148 010,- Kč do rukou Doc. Mariana Hajdúcha , PhD.
Nadace také děkuje všem partnerům koncertu.

Tomáš Řepka podporuje nadaci
Fotbalový obránce Tomáš Řepka podporuje Nadaci pro výzkum rakoviny-Rakovina věc veřejná
Jsme velmi potěšeni, že další tváří, která podporuje nadaci, se stal také fotbalový obránce AC Sparta Praha Tomáš Řepka.
Tomáš Řepka podpořil i výstavu fotografií Pavly Hodkové zakoupením fotografie herce Ladislava Freje, kterou následně daroval Prof. Mihálovi do výzkumného centra v Olomouci.
Mimo jiné se letos v únoru uskutečnil již II. ročník kempu Tomáše Řepky (více na www.tomasrepka.cz ), tímto způsobem chce Tomáš předávat své bohaté fotbalové zkušenosti budoucím nástupcům z řad fotbalových dětských talentů.
Jsme velmi rádi, že se Nadace pro výzkum rakoviny- Rakovina věc veřejná stala součástí tohoto projektu a těšíme se na spolupráci.

Vlaďka Erbová v restauraci COMO
Vlaďka Erbová 29. dubna 2010 od 14. hodin nabízela cappuccino v restauraci COMO ve prospěch nadace Rakovina věc veřejná.
Dne 29. dubna 2010 jste někteří z Vás přijali  pozvání do restaurace COMO na Václavském náměstí v Praze. Patronka nadace Vlaďka Erbová Vám od 14. hodin nabízela lahodné cappuccino ve prospěch nadace Rakovina věc veřejná.

Benefiční projekt „Vánoční hvězda pomáhá…“ 2009
Nadace Rakovina věc veřejná se opět připojila k benefičnímu projektu, souvisejícímu s prodejem tradičního symbolu Vánoc „ Vánoční hvězdou“, jehož výtěžek bude rozdělen mezi nadaci Rakovina věc veřejná a sdružení Šance.
Prodej se uskutečnil ve Velkoobchodním centru Makro Olomouc – Velká Bystřice ve dnech 26.11. 2010 až 2.12. 2010 a přinesl více než 48 000,- Kč.
Za koupi Vánoční hvězdy všem děkujeme.

Spolupráce s médii
Veškerá činnost nadace by nebyla možná bez spolupráce a podpory médií.
Poděkování patří :
Hlavní mediální partneři:
GEO
JUICY
Cine Star
Village Cinemas
Volný
Mediální partneři:
Auto motor sport
Rodina a zdraví
Ona ví
Fit styl
Šťastné ženy
Railreklam
Aerobic.cz
SanquisŽena a život
Moje psychologie
Dieta
Playboy
GEO
plakátovací plochy v telef.budkách společnosti JU TURN
TV NOVA
Kdy Kde co Olomouc
rádio RUBI
plakátovací plochy města Olomouce
magazín Módní trendy
Olomoucký den
www.olomouc.cz

Partner tisku:
RK Tisk
Partner velkoformátového tisku:
Atelier Spektrum

Poděkování partnerům
Finanční dary v roce 2010
Rádi bychom poděkovali všem dárcům, kteří podporují činnost nadace. Speciální poděkování patří pravidelným dárcům, kteří se nám věnují již několik let. Mockrát děkujeme.

Dárci v roce 2010
Pravidelní dárci:
STAR CZECH s.r.o. - generální partner nadace
LiveSport s.r.o. - generální partner nadace
Auto Samson
Česká spořitelna
IDS a.s.
Mojmír Balous
Maleček Petr
Motocentrum HK
 
Více než 100 000,- Kč
STAR CZECH s.r.o. - generální partner nadace
Livesport s.r.o.- generální partner nadace
Od 50 000,- do 100 000,-
Hudební divadlo Karlín
Footballmania s.r.o.
Hlavní město Praha
Svatební salon CAXA
 
Od 5 000,- do 50 000,- Kč
Auto Samson
Česká spořitelna a.s., pobočka Olomouc (regionální podpora)
Mojmír Balous
Vánoční hvězda
Solen
Česká pošta
Tomáš Řepka
Intell Med s.r.o.
Geekshop s.r.o.
Como restaurant
Erbová Vlaďka
Ing. Martin Blažek

Ostatní drobní dárci
IDS a.s.
Maleček Petr
Lindovská Petra
Zemánková Lenka
Václav Krejčík
Judr. Jan Zůbek
Motocentrum HK
Kostnerová Milena
Pomajbík Petr
Paulína Klíchova
Monika Rumpíková
Vávra Ondřej
Renáta Jirásková
Jurka Martin
Jelínek Jan
Ing. Mucha Josef
Vzdělávací agentura Ostrava
Odehnalová Ivana

Kontakty:
Nadace Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny
Dětská klinika Fakultní nemocnice v Olomouci
Puškinova 6
Olomouc 775 20
IČO : 25832026
tel. : 585 854 773
       777 341150
www.vecverejna.cz
grmolenska@vecverejna.cz
Bankovní spojení
KB Olomouc, číslo účtu 19-1093910277/0100

 

 

 


 

Rakovina věc veřejná
Nadace pro výzkum rakoviny 
Dětská klinika Fakultní nemocnice v Olomouci
Puškinova 6
775 20 Olomouc

Tel.: +420 777341150
e-mail: grmolenska@vecverejna.cz

IČO: 25832026
Č.ú: 19-1093910277/0100

Rakovina věc veřejná - nadace pro výzkum rakoviny / webdesign Studio R3D